تبلیغات
من ایرانیم - فروریختن بخشی از حاشیه مسکونی دریاچه "ویتنی" در تگزاس. 13 ژوئن