تبلیغات
من ایرانیم - ویرانه های "بیت حانون" پس از پایان حملات اسرائیل. 7 سپتامبر